معرفی جدیدترین برند های ساعت

زمانی که چیزی چنین خوب، شیک و بی انتها به نظر میرسد، قطعا باید گران قیمت نیز باشد، درست است؟ خوب، طراحان در ساعت سازی سوئیسی فردریک کنستانت (Fredrique Constant manufacture) استعداد های پر مایه ی خود را باری دیگر برای استفاده ای کارآمد به کار گرفتند. شما در حقیقت می توانید داخل در حال کار این قطعه ی برازنده را از درون پشت شفاف بدنه مشاهده کنید.

یک صفحه ی ظریف از نقره به همراه تزیین زیر و رو کاری شده (guilloche decoration) در مرکز که تضاد زیبایی با صفحه ی طلای بدنه ایجاد می کند. قابلیت ها شامل ساعت و دقیقه، به همراه نمایش دهنده ی تاریخ در موقعیت ساعت 3، اعداد رومی بر روی هر دو مدل که ظاهر کلاسیک بی پایانی به نما می دهند، و یک بند چرم کروکودیل که مجموعه را کامل می کند می شوند.

معرفی جدیدترین برند های ساعت

زمانی که چیزی چنین خوب، شیک و بی انتها به نظر میرسد، قطعا باید گران قیمت نیز باشد، درست است؟ خوب، طراحان در ساعت سازی سوئیسی فردریک کنستانت (Fredrique Constant manufacture) استعداد های پر مایه ی خود را باری دیگر برای استفاده ای کارآمد به کار گرفتند. شما در حقیقت می توانید داخل در حال کار این قطعه ی برازنده را از درون پشت شفاف بدنه مشاهده کنید.

یک صفحه ی ظریف از نقره به همراه تزیین زیر و رو کاری شده (guilloche decoration) در مرکز که تضاد زیبایی با صفحه ی طلای بدنه ایجاد می کند. قابلیت ها شامل ساعت و دقیقه، به همراه نمایش دهنده ی تاریخ در موقعیت ساعت 3، اعداد رومی بر روی هر دو مدل که ظاهر کلاسیک بی پایانی به نما می دهند، و یک بند چرم کروکودیل که مجموعه را کامل می کند می شوند.

معرفی جدیدترین برند های ساعت

زمانی که چیزی چنین خوب، شیک و بی انتها به نظر میرسد، قطعا باید گران قیمت نیز باشد، درست است؟ خوب، طراحان در ساعت سازی سوئیسی فردریک کنستانت (Fredrique Constant manufacture) استعداد های پر مایه ی خود را باری دیگر برای استفاده ای کارآمد به کار گرفتند. شما در حقیقت می توانید داخل در حال کار این قطعه ی برازنده را از درون پشت شفاف بدنه مشاهده کنید.

یک صفحه ی ظریف از نقره به همراه تزیین زیر و رو کاری شده (guilloche decoration) در مرکز که تضاد زیبایی با صفحه ی طلای بدنه ایجاد می کند. قابلیت ها شامل ساعت و دقیقه، به همراه نمایش دهنده ی تاریخ در موقعیت ساعت 3، اعداد رومی بر روی هر دو مدل که ظاهر کلاسیک بی پایانی به نما می دهند، و یک بند چرم کروکودیل که مجموعه را کامل می کند می شوند.
معرفی جدیدترین برند های ساعت
زمانی که چیزی چنین خوب، شیک و بی انتها به نظر میرسد، قطعا باید گران قیمت نیز باشد، درست است؟ خوب، طراحان در ساعت سازی سوئیسی فردریک کنستانت (Fredrique Constant manufacture) استعداد های پر مایه ی خود را باری دیگر برای استفاده ای کارآمد به کار گرفتند. شما در حقیقت می توانید داخل در حال کار این قطعه ی برازنده را از درون پشت شفاف بدنه مشاهده کنید.

یک صفحه ی ظریف از نقره به همراه تزیین زیر و رو کاری شده (guilloche decoration) در مرکز که تضاد زیبایی با صفحه ی طلای بدنه ایجاد می کند. قابلیت ها شامل ساعت و دقیقه، به همراه نمایش دهنده ی تاریخ در موقعیت ساعت 3، اعداد رومی بر روی هر دو مدل که ظاهر کلاسیک بی پایانی به نما می دهند، و یک بند چرم کروکودیل که مجموعه را کامل می کند می شوند. 

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به شرکت کاج می باشد